Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Esasy tehnologik enjamlar we esbaplar

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna nebit we gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeýle-hem buraw enjamlarynyň aýry görnüşlerini we ýataklary «açary taýýar» görnüşinde toplumlaýyn taýýarlamagy teklip edýär.

Tehniki teklip

— Mehanizasiýalaşdyrmak serişdeleri (kömekçi mehaniki desgalar)

 • NKT üçin howupsyz guluplar
 • Içki turba kesijiler
 • Generatorlar
 • Çeýe urgy ştangalary
 • Kömekçi tanap üçin ätýaçlyk şaýlary
 • Tutujy esbaplar:
  • Tutujy jañlar
  • Tutujy magnitler we magnitler üçin zarýadlaýjy desgalar
  • Tutujy metçikler
  • Tutujy urulýan geçirgiler
  • Pakerleri galdyrmak üçin tutujy esbap
  • Turba tutujylar
 • Halkaly frezerler
 • Metalşlam tutujylar:
  • Kern görnüşli metalşlam tutujylar
  • Kern görnüşli ters sikulýasiýaly metalşlam tutujylar
  • Hyrly gaply metalşlam tutujylar
  • Metalşlam tutujynyñ gapýan bölegi
  • Metal tutujylar
 • Ýaslar:
  • Mehaniki ýaslar
  • Ýerde dutýan urgy ýaslary
  • Turba görnüşli tutujy ýaslar
  • Superior görnüşli gidrawliki tutujy ýaslar
  • Z görnüşli gidrawliki ýaslar
  • Superior görnüşli ýasalary güýçlendiriji
  • Ýasalary synagdan geçiriýän stend
 • Stabilizator aýlamaýan peri düzülýän
 • Owerşotalar:
  • nasos ştangalary üçin 20-nji seriýaly owerşota
  • kiçi diametrli 70-nji seriýaly owerşota
  • gapdal gapyly 160-njy seriýaly owerşota
  • 10-njy seriýaly nasos ştangalary űçin owerşota
  • T-dog gapyjysy bar owerşotalar
  • azat edýän sirkulýasiýaly 150-nji seriýaly owerşota
  • Diametri ulaldylan 150-nji seriýaly gönükdiriji owerşotalar
  • 150-nji seriýaly owerşota üçin sowma çeññek
  • Gönükdiriji frezerli 150-nji seriýaly owerşota
 • Geçirgiçler
  • Tutujy esbap üçin kebşirlenen kolpakly geçirgiçler
  • Uzaldyjy geçirgi
  • Gaýtadan işe goşýan geçirgiçi
  • Doloto üçin açýan geçirgiçi
  • Baglanyşygy kesýän J görnüşli perehodnik
 • Obsadnoi turbalar üçin plastyrler:
  • Obsadnoi kolonnanyñ A görnüşli pakerli plastyry
  • Obsadnoi kolonnanyñ L görnüşli pakerli plastyry — 7,000psi
  • Gurşyn dykyzlaýjysy bar obsadnoi turbalar üçin sementleýji plastyrlar
 • Çykdaýjy ölçeýän turbalar:
  • Guýunyñ gurşun möhri
  • Turbatutujynyñ gapyjysy segmentli plaşka
  • Üzülen ýerleri izolýasiýa esiş ulgamy
  • NKT üçin gazawy
  • Obsadnoi turbalary arassalaýan gazawylar
  • Obsadnoi turbalar üçin rezin dykylar
  • Stabilizator aýlanmaýan perleri berkidilen
  • Turbakesijiler standartly daşky (Turbakesijiler)
  • Standart turba tutujylar boşadylan
  • Stopor halkalar we söýegler
  • Deñeşdiriji nurbatdaky tanap üçin T- görnüşli gysgyç
  • Frezerler torsewoi
  • Başmaklar frezerli
  • Ters klapanly başmaklar we muftalar
  • Boşan turbatutujylar üçin dykyzlandyryjy uzeller
  • Mehaniki oturdýan esbap
 • Buraw turbalary
  • Buraw turbalaryagramlandyrlan
  • Buraw turbalary esasy
  • Buraw turbalary galyñ diwarly (HWDP)
 • Giñeldiji burlar (guýularyñ dik deşigini giñeldiýän esbap)
 • Sentratorlar
 • Güýç bilen herekete getiriji ýokarky (güýç bloklary)
 • Pakerler we şol sanda sementleýän esbaplar:
  • Çişiýän pakerler
  • Dykyn pakerler
  • Synaglar űçin klapan
  • Çykarylyp alnýan dyky-köpri
  • Buraw edilýän dyky-köpri
  • Kompozit dykylar
  • Sementleýji pakerler ters depýän klapany bilen
  • Sementleýji sebetler
  • Stringerler
  • Labyrly turbatutujy

— Dünýä belli öndürüjileriñ buraw nasoslary we olara ätiýaçlyk şaýlary

  • Emsco
  • Gardner Denver
  • NOV
  • Ideco

 • Sirkulýasion ulgamlar weedesgalar
 • Awtomatlandyryş, barlag we dolandyryş ulgamlary
 • Elektrik enjamlar
 • Buraw kolonnasynyñ magnit däl düzümi
 • Ýaşaýyşy we howupsyzlygy üpjün ediş ulgamy
 • Atylyşa garşy enjamlara ätiýaçlyk şaýlary
 • Buraw dolotalary
 • Zaboý dwigatelleri
Our specialists are always there to help you

Our engineers will provide advice or additional technical information about the offered oil and gas production and transport equipment

Please send your RFQs for oil and gas production and transport equipment to our Technical Department.

GA: