Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Esasy tehnologik enjamlar we esbaplar

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) injiniring kompaniýasy Türkmenistan respublikasynyň (Turkmeniýa) kärhanalaryna gaz çykarmakda ulanlýan enjamlary, şeýle-hem buraw enjamlarynyň aýry görnüşlerini we ýataklary «açary taýýar» görnüşinde toplumlaýyn taýýarlamagy teklip edýär.

Tehniki teklip

— Mehanizasiýalaşdyrmak serişdeleri (kömekçi mehaniki desgalar)

 • NKT üçin howupsyz guluplar
 • Içki turba kesijiler
 • Generatorlar
 • Çeýe urgy ştangalary
 • Kömekçi tanap üçin ätýaçlyk şaýlary
 • Tutujy esbaplar:
  • Tutujy jañlar
  • Tutujy magnitler we magnitler üçin zarýadlaýjy desgalar
  • Tutujy metçikler
  • Tutujy urulýan geçirgiler
  • Pakerleri galdyrmak üçin tutujy esbap
  • Turba tutujylar
 • Halkaly frezerler
 • Metalşlam tutujylar:
  • Kern görnüşli metalşlam tutujylar
  • Kern görnüşli ters sikulýasiýaly metalşlam tutujylar
  • Hyrly gaply metalşlam tutujylar
  • Metalşlam tutujynyñ gapýan bölegi
  • Metal tutujylar
 • Ýaslar:
  • Mehaniki ýaslar
  • Ýerde dutýan urgy ýaslary
  • Turba görnüşli tutujy ýaslar
  • Superior görnüşli gidrawliki tutujy ýaslar
  • Z görnüşli gidrawliki ýaslar
  • Superior görnüşli ýasalary güýçlendiriji
  • Ýasalary synagdan geçiriýän stend
 • Stabilizator aýlamaýan peri düzülýän
 • Owerşotalar:
  • nasos ştangalary üçin 20-nji seriýaly owerşota
  • kiçi diametrli 70-nji seriýaly owerşota
  • gapdal gapyly 160-njy seriýaly owerşota
  • 10-njy seriýaly nasos ştangalary űçin owerşota
  • T-dog gapyjysy bar owerşotalar
  • azat edýän sirkulýasiýaly 150-nji seriýaly owerşota
  • Diametri ulaldylan 150-nji seriýaly gönükdiriji owerşotalar
  • 150-nji seriýaly owerşota üçin sowma çeññek
  • Gönükdiriji frezerli 150-nji seriýaly owerşota
 • Geçirgiçler
  • Tutujy esbap üçin kebşirlenen kolpakly geçirgiçler
  • Uzaldyjy geçirgi
  • Gaýtadan işe goşýan geçirgiçi
  • Doloto üçin açýan geçirgiçi
  • Baglanyşygy kesýän J görnüşli perehodnik
 • Obsadnoi turbalar üçin plastyrler:
  • Obsadnoi kolonnanyñ A görnüşli pakerli plastyry
  • Obsadnoi kolonnanyñ L görnüşli pakerli plastyry — 7,000psi
  • Gurşyn dykyzlaýjysy bar obsadnoi turbalar üçin sementleýji plastyrlar
 • Çykdaýjy ölçeýän turbalar:
  • Guýunyñ gurşun möhri
  • Turbatutujynyñ gapyjysy segmentli plaşka
  • Üzülen ýerleri izolýasiýa esiş ulgamy
  • NKT üçin gazawy
  • Obsadnoi turbalary arassalaýan gazawylar
  • Obsadnoi turbalar üçin rezin dykylar
  • Stabilizator aýlanmaýan perleri berkidilen
  • Turbakesijiler standartly daşky (Turbakesijiler)
  • Standart turba tutujylar boşadylan
  • Stopor halkalar we söýegler
  • Deñeşdiriji nurbatdaky tanap üçin T- görnüşli gysgyç
  • Frezerler torsewoi
  • Başmaklar frezerli
  • Ters klapanly başmaklar we muftalar
  • Boşan turbatutujylar üçin dykyzlandyryjy uzeller
  • Mehaniki oturdýan esbap
 • Buraw turbalary
  • Buraw turbalaryagramlandyrlan
  • Buraw turbalary esasy
  • Buraw turbalary galyñ diwarly (HWDP)
 • Giñeldiji burlar (guýularyñ dik deşigini giñeldiýän esbap)
 • Sentratorlar
 • Güýç bilen herekete getiriji ýokarky (güýç bloklary)
 • Pakerler we şol sanda sementleýän esbaplar:
  • Çişiýän pakerler
  • Dykyn pakerler
  • Synaglar űçin klapan
  • Çykarylyp alnýan dyky-köpri
  • Buraw edilýän dyky-köpri
  • Kompozit dykylar
  • Sementleýji pakerler ters depýän klapany bilen
  • Sementleýji sebetler
  • Stringerler
  • Labyrly turbatutujy

— Dünýä belli öndürüjileriñ buraw nasoslary we olara ätiýaçlyk şaýlary

  • Emsco
  • Gardner Denver
  • NOV
  • Ideco

 • Sirkulýasion ulgamlar weedesgalar
 • Awtomatlandyryş, barlag we dolandyryş ulgamlary
 • Elektrik enjamlar
 • Buraw kolonnasynyñ magnit däl düzümi
 • Ýaşaýyşy we howupsyzlygy üpjün ediş ulgamy
 • Atylyşa garşy enjamlara ätiýaçlyk şaýlary
 • Buraw dolotalary
 • Zaboý dwigatelleri