Swiss
traditions.
Quality
and high-tech
engineering
solutions.
TK

Kompaniýa hakynda

Önümçi – inžiniriň kompaniýasy ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) (şweýsariýa) 15 ýylyň döwamynda energogoraýjy innowatsion enjamlaryny GDA döwletlerine ýöriteleşdirýär, täze senagat desgalaryny häzirki zaman täzelikleri esasynda eksplutasiya goybermekligi amala aşyrýar, meňzeş däl tehniki çözgütleriniň üstünde gözleýiş hem öwreniş işlerini alyp barýar.

Bi informasiýa

Ýokary-tehnologiýaly kompaniýa ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) özüniň diňe bir öňdebaryjy tehniki bejermelerini hödürlemän hemme häzirki zaman talaplaryna jogap berýän we daşky gurşawy goraýan we halkara standartlaryna doly jogap berýän, biziň müşderimiziň hemme talaplaryna has dogry we dürs serişde önümçilik işiniň hiline, kärhananyň önümçiliginiň spesifikasyna we onuň önümçilik kuwwatyny maksimal derejede nazara alýar.

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) kompaniýasynyň häzirki wagtda ileri tutýan meseleleriniň biri inžiniriň taslamalarynyň amala aşmagy we Türkmenistanyň gaz we himiki kompaniýalary we kärhanalary üçin senagat enjamlarynyň üpjünçiligi. Bu Türkmenistanyň gaz ätiýaçlary boýunça dünýäde dördünji ýerde we GDA döwletleriniň arasynda ikinji ýeri eýeleýändigi üçin şertleşilen, 22 mlrd. tonnadan köprak we özüniň ýangyç-energetika toplumyny işjeň ösdürýär we kämilleşdirýär, Türkmenistanda müňden köp mümkin bolan uglewodorod ätiýaçlary agtarylan, häzirki wagtda 170den köprak uglewodorod ýatagy açylan, ondan başga-da Türkmenistan meýdany boýunça GDA döwletleriniň arasynda 4 ýeri eýeleýär. Türkmenistanyň senagatynyň esasy pudaklary - gazyp alyş, tebigy gazy arassalama we gaýtadan işleme, geologorazwedka we burawlaýjy işleri ösdürme, elektroenergetika.

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) inžiniriň kompaniýasy, Türkmenistanyň senagat kärhanalarynyň enjamlaryny kämilleşdirmäge taýýar, häzirki işläp duran enjamlarynyň gullugynyň möhletini ulaltmaga tehnologik önümçilik ýagdaýlarynda, diňe öňde baryjy üstünlikleriň innowatsion ugurda energogoraýjy we howpsuz tehnologiýalarda peýdalanylar.

Kompaniýaniň hyzmaty

Baý üpjünçilik tejribeli Orta Aziýa döwletleriniň senagat kärhanalerynda, şeýle hem köp pudakly ulgam bilen wekilhanalary we hyzmat merkezlerini ýerleşdirip,ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) kompaniýasynyň Türkmenistanyň senagat kärhanalaryna hödürleýär:

  • başlangyç maglumatlaryny we tasalama maglumatlaryny analiz etmek, janly ýygnama amala aşyrmak, başlangyç tehniki dokumentleşdiriş sorag kagyzlaryny doldurmak. Zerur ölçeme we eskiz şol ýerde geçirmek, ilkinji gözleg işi we işläp duran enjamlaryň analizi
  • taslamanyň her tapgyrynda müşderi bilen özara baglanyşyp ýerine ýetirmek, bilelikde standart däl injener tekliplerini teklip etmek
  • iň gysga möhletde zerur we has amatly tehnologiýalary taslamany ýerine ýetirmek üçin saýlap almak, şol sanda baza we jikme-jik inžniriň, dünýädeki iň öňde baryjy öndürijileriň enjamlar saýlamak
  • kompaniýanyň teklip edýän enjamlaryny tehniki-ykdysady esas kompleksli hasap etmek
  • logistika hususy bölümi, kompleksli üpjünçiligi amala aşyrar “açar astyna” çylşyrymly tehniki enjamlary müşderiniň ammaryna (şertler DAP/DDP-Incoterms 2010) üpjünçiligi oturtmak hakyndaky hemme kepillendirilen borçnamalary berjaý eder. Kompaniýa ýükiň ähli gümrükhana jogapkärçiliklerini özüne alýar.
  • Ýevropada ýörite taýýarlykdan geçen we gerekli şahadatnamalary alan biziň şahadatnamalaşdyrylan injenerlerimiz, , goýlan enjamlaryň we üýtgeşik düwünli desgalaryň, Türkmenistanyň kärhanalarynda öndürijiniň hemme talaplaryna laýyklykda ustanowka / baş-montaž we goýberme-bejeriş işlerini, hem-de geljekdäki kepillendirilen serwis hyzmatlaryny üpjün etmegi amala aşyrarlar. Müşderiniň tehniki hünärmen wekilleri üçin öwretme we konsultasiýa geçirler.
  • Türkmenistanyň senagat kärhanalaryny öz wagtynda çykdajy material we zapas şaýlary bölekleri bilen üpjün etmek
  • biziň injenerlerimiz täze tehniki çözmeleri bilen Türkmenistanyň kärhanalarynyň meýdançalarynda soňky serwis hyzmatlaryny kepillendirmeden soňky döwürde hem geçirerler
  • özüniň ofislerinde Türkmenistanyň kärhanalarynyň işgärleri üçin meşhur önümçi ýolbaşçylaryň täze innowasion enjamlardaky soňky üstünlikleri bilen tanyşdyrma gurama

Şeýlelikde, müşderileriň öz wagtynda meseleleriniň görkezilmegi, olaryň kämilleşdirmekdäk aktual zerurlygyny bilmek, operatiw gözleýiş we innowasion tehniki çözme mümkinçiligi söwda bazarynyň ösýän talaplarynyň hasaby bilen, üpjün edilýän enjamlaryň ygtybarlylygy , enjamlary dogry öz wagtynda üpjün etmek, şeýle hem taslamanyň amala aşmagyndaky her tapgyrynda iň ýokary derejede serwis hyzmatlaryny üpjün etmek, ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) kompaniýasyna ägirt uly injenerlik tejribe toplamagyna ygtyýar berdi, söwda bazarynda meşhurlyk we kopaniýanyň brendiniň diňe bir GDA döwletlerinde däl-de hem dünýäniň hemme ýerinde tanyşlygy.

Kompaniýa, öňde baryjy işläp çykaryjylaryň, soňky öňde baryjy senagat enjamlary bejermeleriden örän gowy habarly, olaryň köpleri bilen kompaniýada durnukly aragatnaşyk goýuldy. Kompaniýa resmi dellal we Russiýanyň we GDA ýurtlarynyň köp ýylgy hyzmatdaşy bolup durýar, Mitsubishi Heavy Industries, Sundyne Corporation, Andritz Metals şeýle we köp başga korporasiýalar bilen kompaniýa, hyzmatdaşlyk hakynda wekillik ylalaşyklary baglaşdy.

Halkara biznes alyp barmak hakynda hemme jikme-jikligini bilýändigi, ýuridik kanunlaryň ýerli aýratynlygy, hususy tehniki bejermelerine eýe bolmagy, halkara şertnama alyp barmakda uly tejribesi, ýiti söwda syýasatyny GDA söwda bazarynda amala aşyrmagy bize halkara derejedäki kompaniýa bolmaga mümkinçilik berdi, şeýle uly kärhanalara resmi hyzmatdaş we üpjün ediji bolýar Gazagystanda: Kazmunaýgaz, Kazsink, ALES, Kazatomprom, we başga. Özbegistanda: Maksam- Çirçik, Fergana Azot we başga. Ukrainada: DneprAzot we başga. Üstünlikli durmuşa geçirilen ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) inžiniring kompaniýasynyň taslamalary biziň müşderilerimiziň döredýän önümini eýýäm şu günki günde has ýokary hilli derejä çykarmaga mümkinçilik berýär.

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) kompaniýasynyň lisenzirleme we tehnuki enjamlaryň şahadatnamalamakdaky we Russiýa Federasiýasynyň döwlet instansiýalarynda we başga GDA döwletleriniň instansiýalarynda guramasyny tejribesini hem belläp geçmek zerur. Kompaniýa fitosanitar barlagynyň ГОСТ Р Şahadatnamalaryny almak üçin we Federal gullugynyň howply önümçilikde ekologik, tehnologik we RF (РОСТЕХНАДЗОР) atom gözegçiliginiň, ýangyn howpsyzlygynyň, enjamlaryny ulanmak üçin rugsatnama, şonuň bilen birlikde Russiýa Federasiýasynyň (ГОСТ РФ) standartlary esasynda enjamlara pasport resmileşdirmelerini amala aşyrmak üçin ekspertiza guramaga taýýar.

Bilelikdäki biznesiň ösmegi

ENCE GmbH (ЭНЦЕ ГмбХ) kompaniýasy baglaşylan ylalaşyga seretmän we giňden ýaýran wekillikleriň ulgamyna, Türkmenistanyň we başga GDA döwletleriniň söwda bazaryna özüne resmi dellal gözleýän we peýdaly iş üçin täze öndürijilere hemişe açyk. Biziň inžinirlik kompaniýamyz senagat enjamlaryny öndürijileri gözleýär, şol bilen özara bähbitli uzak möhletleýin gatnaşyk baglaşmak üçin, bilelikde Türkmenistanda we başga GDA döwletinde özüniň biznesini giňeltmek üçin kyn inžiniriň taslamalaryny amala aşyrmak we iş enjamlary bilen üpjün etmek hasabyna bile zerur bolýan materiallary. montaž we önümçilige goýberme geçirmek üçin gözleýär. Bilelikdäki tagallalar bilen Türkmenisyandaky we başga GDA döwletlerindäki senagat kärhanalaryna täze häzirki zaman injener çözmelerini girizmäge we enjamlary oturtma geçirmäge.

Bilelikdäki hyzmatdaşlyk siziň gyzyklandyran wagtynda ýa-da taslamanyň işläp düzmekde we amala aşyrmakda gatnaşmak isleginde bolsaňyz, kompaniýanyň islän wekilligine yüzlenip bilersiňiz. Biz islän talabyňyzy we hyzmatdaşlyk hakynda. teklibiňize garamaga taýýar.